Dotacje

Kluczową barierą w realizacji nawet najciekawszych pomysłów są zazwyczaj pieniądze. Rzadko która organizacja posiada środki finansowe pozwalające na nieograniczone finansowanie nowych projektów, zwłaszcza o innowacyjnym charakterze, powalających na uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej ale też obarczonych dużym ryzykiem niepowodzenia. Problem ten dotyczy jeszcze w większym stopniu organizacji niekomercyjnych, tak zwanego III sektora, których często jedynym kapitałem są świetne pomysły i pełni zapału ludzie. Rozwiązaniem tego problemu jest finansowanie zewnętrzne. W powszechnym odbiorze przyjęło się, że jedynym źródłem finasowania zewnętrznego są Fundusze Strukturalne, czyli środki przyznane Polsce w ramach członkostwa w Unii Europejskiej. Jest to jednak daleko idące uproszczenie, bowiem wachlarz dostępnych programów dotacyjnych jest dużo szerszy. Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego, w tym o nie tylko dotacyjnym charakterze.

2014-2020  

Fundusze strukturalne 2014-2020 czyli tak zwany nowy okres programowania Funduszy Strukturalnych. Ich charakter i struktura jest jednak zupełnie inny od środków UE dostępnych w ostatnich latach.


 

     
NSS 2007-2013  

Fundusze strukturalne 2007-2013 to najbardziej znane i najpowszechniejsze źródło dotacyjne. W roku 2014 prowadzone są ostatnie konkursy dotacyjne w ramach tego okresu finansowego.


 

     
Horyzont 2020  

Horyzont 2020 to program Unii europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji dostępny dla wszystkich krajów UE i państw Stowarzyszonych, pozwalający na aplikowanie również przedsiębiorcom.


 

     
Erasmus+  

Erasmus + czyli kompleksowe narzędzie wsparcia finansowego dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.


 

     
Europa dla Obywateli  

„Europa dla Obywateli” to kolejny program UE na lata 2014-2020, mający na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz zrozumienie wpływu polityki UE na codzienne życie.


 

     
Inne dotacje  

Inne dotacje - konkursy, które pozwalają na finansowanie projektów ze środków innych niż środki UE czy budżet Państwa. Przykładem tego typu źródeł może być chociażby Norweski Mechanizm Finansowy.


 

     
Budżet krajowy  

Środki krajowe to niezależne od Funduszy Strukturalnych konkursy dotacyjne organów administracji publicznej, pozwalające na finansowanie projektów realizowanych przez różne typy podmiotów. Wśród najważniejszych źródeł finansowania wymienić należy konkursu ministerialne (MPiPS, MKiDN itp.) oraz programy pozostałych instytucji publicznych (NCBiR, NCN, NFOŚiGW itp.)


 

     
Źródła pozadotacyjne  

Pozadotacyjne źródła finansowania zewnętrznego to przede wszystkim pożyczki i kredyty preferencyjne, fundusze gwarancyjne oraz różne formy inwestycji kapitałowych.


 

 

Nasza firma, w oparciu o własne kompetencje oraz współpracę z organizacjami partnerskimi, zajmuje się pełną obsługą procesu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz późniejszą obsługą projektów opartych o finansowanie zewnętrzne. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w działach „Pozyskiwanie dotacji” oraz „Obsługa dotacji”.