Obsługa dotacji

Realizacja projektów finansowanych z dotacji, a zwłaszcza ze środków publicznych, wiąże się z koniecznością przestrzegania licznych procedur i norm wynikających przede wszystkich z Ustawy o finansach publicznych, Prawa Zamówień Publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz szeregu dokumentów szczegółowych związanych z wdrażaniem konkretnych programów pomocowych. Konsekwencją niedochowania tych wymogów są sankcje finansowe i częściowa lub całkowita utrata pozyskanych środków. Dlatego też pozyskanie dotacji to zazwyczaj dopiero początek naszej współpracy z klientami. Pozytywne doświadczenia związana z pracą nad przygotowaniem wniosku dotacyjnego powodują, iż nasi klienci często decydują się na powierzenie nam pełnej opieki nad projektem, aż do zakończenia jego realizacji.

Klientom, którzy nie czują się na siłach by samodzielnie prowadzić obsługę projektu dotacyjnego oferujemy wsparcie w trzech podstawowych wariantach:
- pełna obsługa projektu, polegająca de facto na outsourcingu tego zadania od klienta do nas, jako ekspertów od realizacji projektów współfinansowanych. Zakres obsługi może obejmować różne aspekty realizacji projektu – zarówno formalne (prowadzenie rozliczeń finansowych, obsługa formalna podejmowanych działań, opieka nad zamówieniami itp.) jak i merytoryczne (outsourcing menadżera projektu i zespołu projektowego, obsługa logistyczna, realizacja działań merytorycznych);
- pomoc na etapie inicjacji projektu – przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej, budowa procedur i instrukcji, analiza ryzyk, pozyskanie i przeszkolenie zespołu projektowego;
- doradztwo w trakcie realizacji projektu – doradztwo doraźne w momencie zaistnienia potrzeby lub audyty wewnętrzne projektu – zarówno celowe, np. przygotowujące do kontroli zewnętrznej, jak i systemowe, pozwalające organom nadzoru na uzyskanie zewnętrznej informacji o stanie projektu.

Szeroki wachlarz dotychczasowych doświadczeń pozwala nam na opiekę nad różnymi typami projektów – zarówno finansowanymi w ramach Funduszy Strukturalnych jak i w ramach innych źródeł dotacyjnych – krajowych i zagranicznych.