Regulamin szkoleń otwartych

§ 1 Organizator szkolenia. Zakres Szkoleń

 1. Szkolenia organizuje firma Trigonum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-521), przy alei Zwycięstwa 197 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000261538, REGON 140610112, NIP 1181859429. 
 2. Szkolenia objęte niniejszym Regulaminem mają charakter otwarty, tj. skierowane są do wszystkich chętnych, którzy złożyli prawidłowe zgłoszenie.
 3. Lista szkoleń otwartych jest zmienna. Aktualna lista dostępnych szkoleń wraz z terminami zawarta jest na stronie internetowej www.trigonum.pl lub możliwa do uzyskania drogą e-mailową.
 4. Zawarta na stronie internetowej lista szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi informację o zakresie prowadzonych szkoleń. TRIGONUM zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych szkoleń w każdym czasie.
 5. Szkolenia odbywają się w miejscu i czasie wskazanym na stronie internetowej www.trigonum.pl . W szczególnych przypadkach możliwe jest dostosowywanie terminu i/lub miejsca do życzenia klienta, za wynagrodzeniem.

§ 2 Zapisy na Szkolenia

 1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz należy wysłać najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 2. Formularz może być wysłany przez stronę internetową firmy www.trigonum.pl lub na adres e-mail szkolenia@trigonum.pl
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu Uczestnictwa.

§ 3 Zakres Szkoleń

 1. Dokładny zakres merytoryczny szkolenia zawarty jest w jego opisie na stronie internetowej. W informacji tej podane będą następujące informacje: Temat szkolenia, zakres szkolenia, cele szkolenia, czas trwania, grupa docelowa, trener, cena szkolenia.
 2. W ramach każdego z organizowanych szkoleń uczestnik otrzymuje:
  • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze w formie papierowej i/lub elektronicznej
  • Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez TRIGONUM wraz z określeniem jego długości i zakresu
  • Wyżywienie: serwis kawowy i bufet kanapkowy zapewniany przez TRIGONUM poprzez catering
  • Godzinę bezpłatnego doradztwa w obszarze tematycznym szkolenia do wykorzystania w czasie 4 miesięcy od zakończenia szkolenia
 3. Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia merytoryczne, zaś same szkolenia prowadzone będą z należytą starannością.

§ 4 Potwierdzenie Uczestnictwa. Zmiana terminu

 1. Najpóźniej na 6 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail, podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, zostanie przesłane potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z danymi do płatności za szkolenie i informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 2. Trigonum zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 4 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

§ 5 Płatności

 1. Cena poszczególnych szkoleń wskazana zostanie przy informacji o nich na stronie internetowej. Każde szkolenie ma własną cenę.
 2. Płatność za szkolenia następuje na podstawie wystawionej przez Trigonum Faktury VAT po uzyskaniu opłaty za szkolenie. Opłata za szkolenia jest powiększona o podatek VAT 23%.
 3. TRIGONUM zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu osobie, która nie dokonała opłaty za szkolenie.
 4. Dane do płatności zostaną przekazane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu. Płatność powinna wpłynąć na konto Trigonum najpóźniej 1 dzień przed szkoleniem. Uczestnik powinien przesłać na e-mail: szkolenia@trigonum.pl skan dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.
 5. Ceny i sposób płatności może być indywidualnie ustalany przez Trigonum i Klienta.
 6. Jeśli uczestnik chce zrezygnować ze szkolenia lub przełożyć termin uczestnictwa powinien powiadomić o tym organizatora w formie e-mail na adres: szkolenia@trigonum.pl
 7. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia lub nie zgłoszeniem się na szkolenie nie przysługuje zwrot opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Trigonum zwraca uczestnikowi opłatę wniesioną za szkolenie.

§ 6 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Jeśli uczestnik chce zrezygnować ze szkolenia lub przełożyć termin uczestnictwa powinien powiadomić o tym organizatora w formie e-mail na adres: szkolenia@trigonum.pl
 2. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia lub nie zgłoszeniem się na szkolenie nie przysługuje zwrot opłaty szkoleniowej. W przypadku rezygnacji w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Trigonum zwraca uczestnikowi opłatę wniesioną za szkolenie.

§7 Stosowane Prawo. Zmiany Umowy

 1. W sprawach nieuregulowanych zgłoszeniem i niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają opublikowania ich na stronie internetowej www.trigonum.pl. Nowe brzmienie regulaminu jest wiążące od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej.