Zarządzanie projektami

Opis studiów:

Studia te stanowią klasyczną ofertę dla osób pragnących pozyskać kompetencje do profesjonalnego zarządzania projektami, w oparciu o sprawdzone narzędzia planistyczne i zarządcze. Prezentowana w trakcie studiów metodyka jest oparta o zalecenia Project Management Institiute (PMI), wiodącej ogólnoświatowej organizacji skupiającej praktyków zarządzania projektami. Dodatkowo program studiów rozszerzony został o wybrane elementy pozostałych metodyk (zwłaszcza IPMA oraz PRINCE2) oraz o omówienie nowych trendów w zarządzaniu projektami.

Studia adresowane są przede wszystkim do przedstawicieli biznesu - firm mikro- i małych- oraz średnich i dużych organizacji działających zarówno projektowo jak i procesowo, pracowników i członków organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia projektowe, pracowników sektora publicznego realizujących projekty finansowane ze środków publicznych, konsultantów biznesowych, specjalistów realizujących projekty informatyczne i wdrożeniowe, pracowników naukowych prowadzących projekty badawcze i rozwojowe oraz wszelkich innych osób zainteresowanych optymalizacją realizowanych przedsięwzięć i tematyką projektową.

Absolwent studiów wie czym jest projekt, jakie są etapy jego życia. Potrafi zastosować skuteczne narzędzia planistyczne i realizacyjne w celu optymalizacji projektu, w tym narzędzia informatyczne. Potrafi ocenić otoczenie projektowe w swojej organizacji, rozumie jej potrzeby i potrafi zgodnie z nimi dobrać narzędzia zarządcze. Osoba kończąca studia potrafi zaplanować zadania projektowe, stworzyć harmonogram prac w oparciu o Strukturę Podziału Pracy (WBS), określić kamienie milowe projektu. Absolwent potrafi stworzyć budżet w oparciu o zaplanowane zadania, monitorować i raportować postęp rzeczowy i finansowy wykorzystując narzędzia controllingu Project Management-u, w tym metodę wartości wypracowanej (EV). Potrafi optymalizować plan projektu wykorzystując metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego. Zna narzędzia analizy finansowej projektu. Potrafi zaplanować i monitorować pracę zespołu projektowego zgodnie z potrzebami i zadaniami określonymi w projekcie. Zna techniki tworzenia zakresów odpowiedzialności członków zespołu projektowego. Rozumie rolę kierownika projektu jako lidera zespołu.


Ramowy program studiów:

Etap 1: Inicjowanie 

Wstęp do zarządzania projektem. Czym jest projekt?

Wdrażanie zasad i narzędzi zarządzania projektem w różnych typach organizacji.

Przegląd istniejących metodyk zarządzania projektami, metodyki zwinne, nowe trendy w zarządzaniu projektami.

Założenia metodyczne PMI. Wstęp do metodyki zarządzania projektem.

Etap 2: Planowanie 

Skuteczne określanie potrzeb biznesowych i zakresu projektu.

Budowanie harmonogramu projektu:

- tworzenie struktury podziału prac (WBS),

- narzędzia optymalizacji harmonogramu projektu.

Przydzielanie zasobów do zadań projektowych. Sytuacje konfliktu zasobów w projekcie.

Tworzenie i zarządzanie budżetem projektu:

Budowanie budżetu w oparciu o zaplanowane zadania.

Narzędzia kontroli postępu finansowo-rzeczowego.

Analiza finansowa, analiza efektywności finansowej i wrażliwości.

Etap 3: Realizacja i monitoring 

Komunikacja w projekcie:

Budowanie relacji w zespole projektowym i interesariuszami projektu.

Planowanie skutecznej komunikacji w zespole projektowym i całym środowisku projektu.

Zasady prowadzenia skutecznej prezentacji.

Zarządzanie zespołem projektowym:

Kierownik projektu - lider i zarządca.

Budowanie i motywowanie zespołu projektowego.

Techniki pracy z zespołem projektowym w tym efektywne i kreatywne spotkania zespołu projektowego.

Narzędzia zarządcze w projekcie:

Zarządzanie ryzykiem: Analiza ryzyk i narzędzia reakcji na ryzyka.

Zarządzanie jakością w projekcie.

Zarządzanie zmianą.

Relacje z dostawcami. Negocjacje.

Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektem.

Etap 4: Zakończenie 

Zarządzanie wiedzą w organizacji realizującej projekt.

Seminarium dyplomowe

Łączny wymiar godzinowy studiów: 180 godzin


Informacje dodatkowe:

  • Studia realizowane są we współpracy z Trigonum, uznaną firmą konsultingową zajmującą się planowaniem, realizacją  projektów i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.
  • W ramach studiów przewidziano nieobowiązkowy program stażowy, pozwalający na praktyczne ugruntowanie nabytych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.
  • Dla uczestników studiów przewidziano atrakcyjne rabaty na szkolenia przygotowujące do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami.
  • Studia objęte są patronatem merytorycznym Project Management Institute Gdansk Branch – oddziału gdańskiego wiodącej ogólnoświatowej organizacji skupiającej praktyków zarządzania projektami. Prezentowana metodyka jest zgodna z zaleceniami Project Management Institiute.
  • Ukończenie studiów podyplomowych przez Kierownika Projektu będzie pozwalać na uzyskanie dodatkowych punktów w trakcie oceny projektu składanego w odpowiedzi na wiele przyszłych konkursów w ramach środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • Zajęcia prowadzone przez kierowników projektów, osoby posiadające certyfikaty różnych metodyk Project Management (PMI, IPMA, PRINCE2) w oparciu o zajęcia warsztatowe. W trakcie zajęć zostaną pokazane i przećwiczone narzędzia zarządcze, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich firmach i organizacjach.


Odpłatność za studia:

Opłata jednorazowa za studia: 2 700,00 złotych

Opłata semestralna za studia: 2 x 1 350,00 złotych

Opłata miesięczna za studia: 10 x 280,00 złotych

Wpisowe: 400,00 złotych.

 

Więcej informacji na stronie Gdańskiej Szkoły Wyższej.