Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych

Opis studiów:

Studia te stanowią połączenie typowych studiów z zarządzania projektami ze studiami dotyczącymi realizacji projektów finansowych ze środków publicznych. Dzięki temu absolwent studiów potrafi wyszukać źródła dotacyjne (unijne i krajowe), wie jak zainicjować i zaplanować projekt merytorycznie i finansowo.  Potrafi przygotować pod względem merytorycznych, formalnym i technicznym wniosek o dofinansowanie projektu. Zna podstawowe narzędzia i metody Project Management-u (w oparciu o metodykę PMI) pozwalające prawidłowo projekt zrealizować, rozliczyć  i zamknąć. Zna i potrafi zastosować zasady i wytyczne dotyczące wydatkowania środków publicznych, ochrony danych osobowych i udzielania i raportowania pomocy publicznej.

Studia są adresowane zarówno do  osób, które stawiają dopiero pierwsze kroki w zarządzaniu projektami, jak i do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności  w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Uczestnikami studiów mogą być m.in. przedstawiciele sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – właściciele, kadra kierownicza, służby finansowo-księgowe, osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektów inwestycyjnych lub projektowanie działań rozwojowych w większych organizacjach, pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu jak i indywidualni konsultanci, którzy swoje kompetencje pragną rozszerzyć o wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektem finansowanym ze środków publicznych.

Ramowy program studiów:

Podstawy zarządzania projektem (wykład):

- podstawowe pojęcia,

- założenia metodycznie PMI, zarządzanie integracją,

- porównanie istniejących metodyk zarządzania projektami (np. PMI, IPMA, Prince2, metodyki zwinne).

Podstawy zarządzania projektem (ćwiczenia).

Planowanie działań, zasobów i kosztów w projekcie współfinansowanym:

- struktura podziału prac (WBS),

- metoda ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego,

- tworzenie harmonogramu projektu i jego optymalizacja przy uwzględnieniu dostępności zasobów,

- kryteria w projektach współfinansowanych,

- konstruowanie budżetu w projektach dofinansowanych

- podstawy analizy finansowej.

Zarządzanie finansami, zakresem  i harmonogramem w projekcie w kontekście finansów publicznych:

- ramowe zasady wydatkowania środków publicznych

- narzędzia kontroli postępu rzeczowo-finansowego (np. metoda wartości wypracowanej),

- kontrola i monitoring w projekcie współfinansowanym.

Zarządzanie zasobami w projekcie w projekcie współfinansowanym:

- budowanie relacji w zespole, motywowanie członków zespołu,

- plan komunikacji,

- zarządzanie dostawcami, negocjacje.

Zarządzanie zmianą, jakością i ryzykiem w projekcie współfinansowanym:

- proces zatwierdzania i przeprowadzania zmiany,

- zagadnienie jakości w projektach współfinansowanych,

- zarządzanie ryzykiem (metody analizy, rejestr, reakcja na ryzyko).

Wprowadzenie do tematyki środków publicznych.

Zasady udzielania i korzystania z pomocy publicznej:

- pomoc publiczna w projektach europejskich i krajowych, regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis, pomoc publiczna na szkolenia,

- trwałość projektu,

 - obowiązki sprawozdawcze.

Zamówienia publiczne:

- ustawa „Prawo zamówień publicznych”,

- zasada konkurencyjności i zasada efektywnego zarządzania finansami,

- dokumentowanie zamówień publicznych.

Źródła i sposoby pozyskiwania środków publicznych:

- fundusze strukturalne na projekty inwestycyjne i innowacje,

- fundusze na rozwój kadr,

- fundusze na „zielone inwestycje”,

- fundusze na projekty B+R.

Regulacje dotyczące realizacji i rozliczeń projektów współfinansowanych:

- przepisy regulujące realizację i rozliczanie projektów

- definicje i skróty,

- obowiązki dokumentacyjne,

- kwalifikowalność wydatków,

- procedury wybory dostawców.

Metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie:

- logika projektowa (macierz),

- narzędzia informatyczne.

Ochrona danych osobowych:

- podstawy prawne regulujące ochronę danych osobowych,

- wymagana dokumentacja.

Seminarium dyplomowe i egzamin

Łączny wymiar godzinowy studiów: 180 godzin

Informacje dodatkowe:

  • Studia realizowane są we współpracy z Trigonum, uznaną firmą konsultingową zajmującą się planowaniem, realizacją  projektów i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.
  • W ramach studiów przewidziano nieobowiązkowy program stażowy, pozwalający na praktyczne ugruntowanie nabytych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.
  • Dla uczestników studiów przewidziano atrakcyjne rabaty na szkolenia przygotowujące do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami.
  • Studia objęte są patronatem merytorycznym Project Management Institute Gdansk Branch – oddziału gdańskiego wiodącej ogólnoświatowej organizacji skupiającej praktyków zarządzania projektami. Prezentowana metodyka jest zgodna z zaleceniami Project Management Institiute.
  • Ukończenie studiów podyplomowych przez Kierownika Projektu będzie pozwalać na uzyskanie dodatkowych punktów w trakcie oceny projektu składanego w odpowiedzi na wiele przyszłych konkursów w ramach środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • Zajęcia prowadzone przez kierowników projektów, osoby posiadające certyfikaty różnych metodyk Project Management (PMI, IPMA, PRINCE2) w oparciu o zajęcia warsztatowe. W trakcie zajęć zostaną pokazane i przećwiczone narzędzia zarządcze, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich firmach i organizacjach.


Odpłatność za studia:

Opłata jednorazowa za studia: 2 900,00 złotych

Opłata semestralna za studia: 2 x 1 450,00 złotych

Opłata miesięczna za studia: 10 x 300,00 złotych

Wpisowe: 400,00 złotych.

Więcej informacji na stronie Gdańskiej Szkoły Wyższej.