Finansowanie innowacji i inwestycji ze źródeł zewnętrznych

Opis studiów:

Studia te przygotowane zostały z myślą o osobach zainteresowanych praktycznym aspektem innowacyjności i wdrażania inwestycji, to jest pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego na projekty inwestycyjne, innowacyjne, badawczo-rozwojowe (B+R), szkoleniowe i społeczne. Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników działów rozwojowych, działów inwestycji i działów finansowych dużych organizacji, przedstawicieli sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących lub planujących realizację projektów finansowanych ze środków dotacyjnych lub pożyczkowych, członków i kadry zarządzającej organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych tematyką finansowania działań rozwojowych, pracowników sektora nauki zaangażowanych w tematykę komercjalizacji wiedzy oraz w działania B+R, przedstawicieli firm doradczych oraz osób indywidualnych zainteresowanych tematyką dotacji w nowym okresie programowania.

Absolwent studiów wie czym jest innowacyjność, zna zarówno zwrotne jak i bezzwrotne źródła finansowania inwestycji i innowacji, potrafi wyszukać źródła kapitału dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego projektu. Zna podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem zarówno źródeł dotacyjnych jak i inwestorów kapitałowych, publicznych i prywatnych. Absolwent potrafi przygotować analizę finansową projektu, biznesplan lub studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny pod katem wybranego źródła finansowania. Osoba kończąca studia wie jak zarządzać prostym projektem, potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia Project Management-u.   

Ramowy program studiów:

Czym jest inwestycja a czym innowacja?

Przegląd źródeł finansowania inwestycji i innowacji

Źródła i sposoby pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na projekty inwestycyjne i innowacje w perspektywie finansowej 2014-2020

Horyzont 2020 jako narzędzie wspierania innowacyjności oraz współpracy pomiędzy biznesem a nauką

Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków NCBiR oraz innych źródeł krajowych

Unijne programy ponadregionalne typu INTERREG, COSME, Creative Europe

Zielone inwestycje - finansowanie działań w obszarze zrównoważonego rozwoju

Finansowanie dotacyjne projektów „miękkich” – szkoleniowych, promocyjnych i społecznych

Jak pozyskać środki na rozpoczęcie i rozwój biznesu – finasowanie dotacyjne i kapitałowe przedsiębiorstw typu „start-up” i „spin off”

Finansowe instrumenty wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej

"Crowdfunding", czyli finansowanie społecznościowe

Inwestorzy kapitałowi – fundusze zalążkowe, Venture Capital oraz Aniołowie Biznesu

Fundusze Poręczeniowe i Pożyczkowe jako źródła pozyskiwania funduszy

Bankowe źródła finansowania rozwoju działalności MŚP (kredyty i leasing)

Emisja akcji i obligacji, wejście na New Connect, jako alternatywne metody pozyskiwania kapitału

Tworzenie biznes planów oraz studium wykonywalności

Podstawy analizy finansowej

Wycena wartości przedsiębiorstwa, projektu i produktu

Wprowadzenie do zarządzania projektem

Planowanie i zarządzanie projektem - narzędzia i techniki planistyczne i zarządcze

Zasady realizacji i rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS

Pomoc publiczna – aspekty praktyczne

Jak dobrze "sprzedać się" inwestorowi i donatorowi - wykorzystywanie nowych technik prezentacyjnych w ekspozycji projektu i produktu

Seminarium dyplomowe i egzamin

Łączny wymiar godzinowy studiów: 180 godzin

Informacje dodatkowe:

  • Studia realizowane są we współpracy z Trigonum, uznaną firmą konsultingową zajmującą się planowaniem, realizacją  projektów i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.
  • W ramach studiów przewidziano nieobowiązkowy program stażowy, pozwalający na praktyczne ugruntowanie nabytych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów biznesowych.
  • Dla uczestników studiów przewidziano atrakcyjne rabaty na szkolenia przygotowujące do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami.
  • Zajęcia prowadzone są w oparciu o zajęcia warsztatowe przez doświadczonych kierowników projektów inwestycyjnych, B+R i szkoleniowych, osoby posiadające certyfikaty różnych metodyk Project Management (PMI, IPMA, PRINCE2) a także konsultantów zajmujących się zawodowo pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. W trakcie zajęć zostaną pokazane i przećwiczone narzędzia planistyczne i zarządcze, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich firmach i organizacjach.

 

Odpłatność za studia:

Opłata jednorazowa za studia: 2 900,00 złotych

Opłata semestralna za studia: 2 x 1 450,00 złotych

Opłata miesięczna za studia: 10 x 300,00 złotych

Wpisowe: 400,00 złotych.

Więcej informacji na stronie Gdańskiej Szkoły Wyższej.