Pozyskiwanie dotacji

Środki dotacyjne, praktycznie bez względu na charakter instytucji udzielającej dofinansowania, przekazywane są w trybie konkursowym. Dla uzyskania dofinansowania realizacji projektu konieczne jest zazwyczaj przygotowanie i złożenie w odpowiednim konkursie wniosku o dofinansowanie, opisującego cele, przebieg i rezultaty projektu. Często dodatkowym elementem wniosku jest również biznes plan lub studium wykonalności. Zależnie od oczekiwań donatora procedura aplikowania o środki może być obudowaną większą lub mniejszą ilością wymogów formalnych skutkujących koniecznością przygotowania szeregu załączników. Nasze dotychczasowe doświadczenie związane z dofinansowywaniem projektów pozwala nam na profesjonalne przygotowanie takich wniosków, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby biznesowe i organizacyjne klienta - nasze projekty są więc projektami „szytymi na miarę”, dopasowanymi do konkretnych potrzeb przyszłego beneficjenta. Elementem wsparcia klienta w wypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie jest również opieka nad wnioskiem na etapie negocjacji szczegółowego zakresu projektu oraz tak zwanej kontraktacji, czyli doprowadzenia do finalnego sporządzenia umowy dotacyjnej. Działając w oparciu o wytyczne i pełnomocnictwa od klienta zajmujemy się zatem projektem na każdym etapie poprzedzającym rozpoczęcie jego faktycznej realizacji.

Naszym klientom oferujemy bardzo atrakcyjny model finansowy opierający się na partycypacji w sukcesie procesu pozyskiwania funduszy. To co odróżnia nas od większości firm oferujących podobne usługi to dążenie do minimalizacji kosztów ponoszonych przez klienta przed sukcesem w ubieganiu się o dofinansowanie. Ponadto, hołdując zasadzie iż czas to pieniądz działamy w oparciu o procedury i standardy umożliwiające minimalizację zaangażowania klienta w proces przygotowania wniosku, oczywiście przy zachowaniu optymalnego efektu wspólnej pracy.

Jako że pozyskanie dotacji traktujemy jedynie jako początek naszej potencjalnej współpracy klientom oferujemy również kompleksową obsługą projektów, zarówno w wymiarze formalnym jak i logistyczno-merytorycznym. Szczegółowe omówienie naszych usług w tym obszarze znajduje się w dziale „Obsługa dotacji”.

Więcej na temat naszych dotychczasowych sukcesów w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania mogą Państwo znaleźć w dziale „Doświadczenie”.

Jeżeli chcecie Państwo przedstawić nam w zarysie swój projekt i uzyskać nieodpłatną informację o potencjalnych możliwych źródłach jego finansowania prosimy wypełnić tę ankietę lub skontaktować się z nami w dowolny sposób.