Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez wdrożenie narzędzi zarządzania projektami?

OPIS

Cele szkolenia

Uczestnik wie:
 • czym charakteryzują się dostępne metodyki zarządzania projektem, jakie są wady i zalety poszczególnych metodyk
 • jakie narzędzia są właściwe dla poszczególnych metodyk z rodziny PM
 • czym jest filozofia kaizen i jak ją wdrożyć
 • jakie metodyki PM właściwe są w przypadku różnego rodzaju przedsięwzięć

 

Uczestnik potrafi:

 • scharakteryzować potrzeby własnej firmy w zakresie zarządzania projektem i
 • wybrać  właściwe narzędzia zarządzania projektem pozwalające na efektywną realizację przedsięwzięć realizowanych przez firmę
 • wdrożyć wybrane narzędzia PM w bieżącej działalności firmy

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby, które zarządzają projektami w swoich organizacjach w sposób intuicyjny bez znajomości metodyki zarządzania projektami oraz osoby mające przeczucie, że realizowane przez nich projekty opierają się na niewłaściwym doborze narzędzi zarządczych. Szkolenie skierowane jest także do osób, które są zainteresowane praktycznym wykorzystaniem narzędzi zarządzania projektami oraz członków zespołów projektowych.

PROGRAM

Wybór strategii w zakresie wdrażanych narzędzi czy metodyk zarządzania projektem (Project Management/PM) zależy od charakteru przedsiębiorstwa, jego struktury, kultury organizacyjnej czy rodzaju prowadzonej działalności. Wybór właściwej metodyki pozwala na efektywną realizację przedsięwzięć, oszczędność zasobów, czasu i poprawę jakości końcowego produktu realizowanego przedsięwzięcia.  Nie wszystkie metodyki zarządzania projektem możliwe są do wdrożenia w każdym przedsiębiorstwie. W małej firmie wykorzystującej nowe technologie łatwiej będzie zarządzać w oparciu o metody zwinne niż w firmie podzielonej na działy o wyraźnej strukturze silosowej. Szkolenie ma na celu wsparcie uczestników w wyborze najwłaściwszej metody zarządzania projektem, tak aby wykorzystać jej silne strony i minimalizować wpływ słabych na powodzenie realizowanego przedsięwzięcia. Szkolenie obejmie w szczególności:

 • analizę struktury i charakteru przedsiębiorstwa oraz jego potrzeb w zakresie realizacji przedsięwzięć
 • metodyki standardowe: PMI, IPMA, PRINCE 2, metodyki zwinne
 • wdrożenie kanban na przykładzie Toyoty - wady i zalety metody oraz jej zastosowanie nie tylko w produkcji
 • jak ograniczyć straty w przedsiębiorstwie dzięki wykorzystaniu lean manufacturing oraz wdrażaniu filozofii kaizen
 • rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie  metodą 5 why  oraz diagramem Ishikawy
 • iteracyjne metody zarządzania przedsięwzięciem nie tylko w świecie programowania
 • wykorzystanie silnych stron zespołu projektowego poprzez metodyki scrum i agile

TERMINY i CENY

MIEJSCE

TRENER

Ada Stajewska-Kamińska

Autorka wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowych i doradczych na łączną kwotę pozyskanych dotacji ponad 3,5 mln złotych. Od 4 lat jako Kierownik Projektu samodzielnie zarządza realizacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.
Zarządzała i prowadziła 10 projektów.
Trenerka szkoleń z tematyki zarządzania projektami oraz pozyskiwania funduszy, w tym sporządzania wniosków o dofinansowanie.
W zeszłym roku przeprowadziła 120 godzin szkoleniowych w tej tematyce.
Ukończyła kurs zarządzania projektami zgodnie z metodologią PMI. Posiada certyfikat Project Managera w systemie IPMA i jest członkiem  Stowarzyszenia Project Management Polska. Z wykształcenia socjolog, filolog i manager projektu. Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego.
Prywatnie pasjonatka żeglarstwa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Następnie skontaktuje się z Państwem nasz konsultant, który potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i przekaże dokumenty udziału w szkoleniu.

Błąd! Nie wybrałeś żadnego szkolenia.
Zgłaszam się na szkolenia

Wybierz szkolenie, miejsce oraz termin , następnie zatwierdź wybrane szkolenie. Możesz wprowdzić dowolną ilość szkoleń.

Część A - Dane uczestnika
Część B - Dane do faktury
Formularz należy wysłać na co najmniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Treść szkolenia wynika z oferty przedstawionej na stronie www.trigonum.pl
    Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie ww. danych osobowych obecnie i w przyszłości przez firmę Trigonum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 10 lutego 37/5, 81-364 Gdynia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zm.)*
    Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w szkoleniu na zasadach określonych w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach umieszczonego na stronie www.trigonum.pl
    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i reklamowych od Trigonum Sp. z o.o.

Formularz może być również uzupełniony ręcznie. Wtedy jego skan należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@trigonum.pl